Oleg Shaposhnikov     "The book of Runes"Copyright 2011     Oleg Shaposhnikov        Translated by Maria Zavjalova